tandem forest values

"Skogsnäringen är central för båda våra länders ekonomi och vår landsbygd. Med alla de nya möjligheter som skogen erbjuder är behovet av forskning stort och fortsätter att öka. Det har vi i Sverige tagit fasta på i vårt lands gåva till hundraåringen: en satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av ett antal forskartjänster. Satsningen har fått namnet Tandem Forest Values. Det syftar på att Sverige och Finland tillsammans sätter fokus på skogens värde. Skogens framtid är våra länders framtid!" sade H.M. Konungen Carl XVI Gustaf vid sitt tal i Finland den 1 juni. Det bilaterala skogsforskningsprojektet, som utgör Sveriges officiella gåva till Finland, initierades av Kulturfondens projektkontor Tandem. Gåvan innefattar 12 postdoc-tjänster till ett sammanlagt värde av 26 miljoner kronor. 

Gåvan överlämnades i Helsingfors av H.M. Konungen Carl XVI Gustaf till Finlands president Sauli Niinistö på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland den 1 juni. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges regering, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Sveriges regering, genom forskningsrådet Formas, står för hälften av finansieringen.
 
Ledordet i Finlands 100-årsjubileum är tillsammans: ”Vi tycker det är oerhört betydelsefullt att regeringen, tillsammans med privata finansiärer, kan bidra till ett så viktigt framtidsprojekt som Tandem Forest Values”, säger Chris Heister, ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland.

SVERIGES RELATION TILL FINLAND ÄR EXCEPTIONELL
Få länder, om ens några, är så närstående med varandra som Sverige och Finland. Länderna har en gemensam historia som omfattar mer än 600 år, vilket är betydligt längre än vad exempelvis Skåne har varit en del av Sverige.
 
Samarbetet och integrationen mellan länderna har utvecklats starkt sedan Finlands självständighet 1917 och idag står de närmare varandra än någonsin tidigare. I Sverige kännetecknas detta bland annat av att det bor mer än 700 000 personer i Sverige som i första, andra eller tredje generation har en anknytning till Finland. Ett annat kännetecken är den svensk-finska industriella integrationen. Det finns närmare 800 svenska företag och dotterbolag i Finland som tillsammans sysselsätter upp emot 75 000 personer. Omvänt finns det ungefär 600 finländska företag i Sverige som sysselsätter drygt 75 500 personer. Detta sammantaget gör det särskilt betydelsefullt för Sverige att 2017 markera Finlands 100-års jubileum som självständig stat.

SKOGEN ÄR EN GEMENSAM NÄMNARE
Temat för Finlands 100-årsjubileum 2017 är tillsammans. Det är även upplägget för en av Sveriges gåvor till Finland. Gåvan tar sig uttryck i en bilateral satsning som är ett startskott på en ökad framtida gemensam skoglig och skogsindustriell forskning. Ett område där det finns både behov och förutsättningar för länderna att utveckla ett mer ingående samarbete. Namnet för denna satsning är Tandem Forest Values.
 
Sverige och Finland kännetecknas båda av stora arealer av skog och en betydelsefull skogsindustri. Skogen och skogsnäringen påverkar stora delar av ländernas landsbygd och samhällsekonomi. Jämfört med Sverige har skogen en än mer central roll i Finland; både identitetsmässigt och ekonomiskt. I förhållande till övriga länder i Europa är Sverige och Finland dominerande som skogsnationer.
 
Trots att Sverige och Finland tillsammans har mindre än 2 % av världens skogstillgångar, så svarar de ändå för närmare 10 % av produktionen av världens skogsrelaterade produkter. Båda länderna arbetar ambitiöst med nationella skogsprogram där fokus ligger på den framväxande bioekonomin, ett fossilfritt samhälle samt att ytterligare utveckla skogssektorn i vid mening.

SVERIGES GÅVA ÄR ETT STARTSKOTT FÖR BILATERAL SKOGSFORSKNING
Med ökade anspråk på skogen ökar också komplexiteten i avvägningarna om hur skogsresurserna bäst ska användas och vilka nya skogsindustriella produkter och processer som behöver utvecklas. Det i sig ökar behovet av tvärvetenskaplig kunskap och forskning.

Det pågår redan idag forskning inom skogssektorn i Sverige och Finland. En forskning som finansieras av både statliga och privata medel, och som utförs inom universitet och institut. Samtidigt kan det konstateras att Sverige och Finland globalt sett är två små länder. Precis som det inom länderna sker en samverkan kring skogsforskningen, så skulle det även kunna ske i ökad grad mellan länderna. Tillsammans kan Sverige och Finland med förenade insatser lyfta fram den spetsforskning som är nödvändig för att möta de framtida utmaningarna.
 
Namnet Tandem Forest Values syftar på att Sverige och Finland i tandem, tillsammans i ett par, ska tillvara ta skogens värde genom gemensam forskning och kunskap.
 
RAMARNA FÖR SATSNINGEN TANDEM FOREST VALUES

Syfte

Satsningens syfte är att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. 

Upplägg
Tandem Forest Values utgörs av 12 tvååriga post doc-tjänster, där universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för projektet. Projekten ska bygga på, eller leda till, ett aktivt samarbete mellan två universitet eller institut, ett i vartdera landet. Projekten ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet och på kort eller lång sikt vara till nytta för en hållbar användning av skogen som resurs och en fortsatt utveckling av bioekonomin. 
 
Tjänsterna knyts till ett värduniversitet eller institut i Finland eller Sverige. Under den tvååriga perioden förväntas innehavaren av postdoc-tjänsten att tillbringa ungefär lika delar av arbetstiden i vartdera landet. Det kan ske under ett helt år eller i två sammanhängande perioder om sex månader.

Utlysning
Den första utlysningen sker i december 2017. Under våren 2018 utses de första projekten och tjänsterna. En ytterligare utlysning planeras under hösten 2018.
 
Temaområden

Utlysningarna består av två temaområden:

I: Hållbar skogsskötsel: Kunskap behövs från grundläggande och tillämpad forskning som kan bidra till nya skogsskötselmetoder som svarar mot såväl befintliga som nya behov och mål bland skogsägare och i samhället i övrigt. För att förstå skogens roll i klimatarbetet behövs även systemkunskap om hur det brukade boreala skogslandskapets bidrag kan öka ytterligare, och vilka effekterna blir av olika åtgärder i skog och samhälle.
 
II: Nya produkter och processer: 
De svenska och finska skogarna har en stor potential att bidra till det bioekonomiska samhället, och biobaserade material, där produkter och processer är centrala för att nå uppsatta klimatmål. Kunskap behövs därför som kan stödja utvecklingen och genomslaget av såväl befintliga som nya hållbara produkter och produktionsprocesser. Även systemanalyser av hur skogsråvaran bör användas för att skapa största samhällsnytta behövs.
 
TIDSPLAN

Satsningen överlämnades av H.M. Konung Carl XVI Gustaf till Finlands president den 1 juni 2017 i samband med ett officiellt arrangemang kring Finlands 100-årsjubileum. Den 26 oktober avhålls ett uppstartseminarium i Stockholm. Då diskuteras satsningen och behovet av ett ökat skogsforskningssamarbete närmare. Under hösten kommer det även att avhållas andra arrangemang i Sverige och Finland för att synliggöra satsningen gentemot universitet och institut.
 
INITIATIVTAGARE OCH FINANSIÄRER

Satsningen är upplagd som ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer och tar fasta på ledordet tillsammans. Sveriges regering, genom forskningsrådet Formas, finansierar hälften av gåvan. Övrig finansiering sker av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustriernas forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm.
 
Initiativet till satsningen har utvecklats av Kulturfonden för Sverige och Finland via sitt projektkontor Tandem.
 
ORGANISATION

Tandem Forest Values administreras av KSLA som är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser. Till satsningens administration finns en gåvokommitté och beredningsgrupp.

För mer information om projektet, vänligen kontakta Mats Wallenius, mats@kulturfonden.net

Gåvokommittén

Gåvokommittén följer satsningens genomförande och säkerställer att intentionerna uppnås.

Beredningsgruppen bedömer inkomna ansökningar och framlägger förslag till KSLA:s presidium som fattar det slutgiltiga beslutet. I gåvokommittén ingår Chris Heister, Kulturfonden för Sverige och Finland, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Karin Perhans, Formas, Anders Portin, Finska Forst-föreningen, Liisa Saarenmaa, Jord- och skogsbruksministeriet och Niklas von Weymarn, Metsä Fibre.