tandem forest values

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum som självständig stat. Projektet är ett startskott på ett fördjupat samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst.

Utlysningen av bidragen administreras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm. Mer information om utlysningen samt ansökningskriterierna hittar du hos
 KSLA. 

SKOGENS FRAMTID ÄR VÅRA LÄNDERS FRAMTID!

H.M. Kung Carl XVI Gustaf H.M. Kung Carl XVI Gustaf

Med formuleringen ”skogens framtid är våra länders framtid” presenterade H.M. Konungen Carl XVI Gustaf gåvan Tandem Forest Values till Finlands president Sauli Niinistö i Helsingfors den 1 juni 2017.
 
Namnet Tandem Forest Values syftar på att Sverige och Finland i tandem, tillsammans i ett par, ska tillvara ta skogens värde genom gemensam forskning och kunskap. Projektet är ett uttryck för partnerskap med blicken riktad mot framtiden.
 

SVERIGE OCH FINLAND ÄR TVÅ STORA SKOGSNATIONER
Sverige och Finland kännetecknas båda av stora arealer av skog och en betydelsefull skogsindustri. Skogen och skogsnäringen påverkar stora delar av ländernas landsbygd och samhällsekonomi. Jämfört med Sverige har skogen en än mer central roll i Finland; både identitetsmässigt och ekonomiskt. I förhållande till övriga länder i Europa är Sverige och Finland dominerande som skogsnationer.
 
Trots att Sverige och Finland tillsammans har mindre än 2 % av världens skogstillgångar, så svarar de ändå för närmare 10 % av produktionen av världens skogsrelaterade produkter. Båda länderna arbetar ambitiöst med nationella skogsprogram där fokus ligger på den framväxande bioekonomin, ett fossilfritt samhälle samt att ytterligare utveckla skogssektorn i vid mening.


 

ETT STARTSKOTT FÖR BILATERAL SKOGSFORSKNING
Med ökade anspråk på skogen ökar också komplexiteten i avvägningarna om hur skogsresurserna bäst ska användas och vilka nya skogsindustriella produkter och processer som behöver utvecklas. Det i sig ökar behovet av tvärvetenskaplig kunskap och forskning.

Det pågår redan idag forskning inom skogssektorn i Sverige och Finland. Forskning som finansieras av både statliga och privata medel och som utförs inom universitet och institut.  Tillsammans kan Sverige och Finland med förenade insatser lyfta fram den spetsforskning som är nödvändig för att möta de framtida utmaningarna.
 
FINANSIÄRER OCH INITIATIVTAGARE UNDER PAROLLEN TILLSAMMANS
Tandem Forest Values är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer. Regering finansierar hälften av gåvan genom forskningsrådet Formas, Övrig finansiering sker av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm.
 
Initiativet har utvecklats av
Kulturfonden för Sverige och Finland via sitt projektkontor Tandem i Stockholm.
 
Utgångspunkten för fondens initiativ var ordet tillsammans, vilket även var ledordet i Finlands 100-årsjubileum. Det gäller inte endast det bilaterala upplägget av forskartjänsterna, utan även finansieringen. Chris Heister, ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland, vid startseminariet av projektet den 26 oktober 2017: ”Vi tycker det är oerhört betydelsefullt att regeringen, tillsammans med privata finansiärer, kan bidra till ett så viktigt framtidsprojekt som Tandem Forest Values”.

VARFÖR SKOGSFORSKNING OCH FINSK-SVENSKT SAMARBETE? 

Maria Wetterstrand, CEO Miltton Purpose

Esko Aho, Finlands tidigare statsminister

Chris Heister, fd landshövding 

ORGANISATION OCH UTLYSNINGEN

Tandem Forest Values administreras av KSLA som är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.
 

Projektet har en beredningsgrupp och gåvokommitté. Beredningsgruppen bedömer inkomna ansökningar och framlägger förslag till KSLA:s presidium som fattar det slutgiltiga beslutet. Sista ansökningsdag för forskartjänsterna är den 29 mars 2018. Mer information om utlysningen samt ansökningskriterierna hittar du hos KSLA (på engelska). 
 
Gåvokommittén följer satsningens genomförande och säkerställer att intentionerna uppnås. I gåvokommittén ingår Chris Heister (ordf), Kulturfonden för Sverige och Finland, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Karin Perhans, Formas, Anders Portin, Finska Forst-föreningen, Liisa Saarenmaa, Jord- och skogsbruksministeriet, Niklas von Weymarn, Metsä Fibre och Mats Wallenius, Kulturfonden för Sverige och Finland. 

TANDEM FOREST VALUES  26 OKTOBER 2017
Sammanfattning från seminariet den 26 oktober. Alla rättigheter tillhör Kulturfonden för Sverige och Finland 

 STARTSEMINARIET DEN 26 OKTOBER 2017

loading...

Bilderna är fria att använda, men ange/The pictures are free to use, but state ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg.