tandem forest values

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum som självständig stat. Projektet är ett startskott på ett fördjupat samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst.

Utlysningen av bidragen administreras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm. Mer information om utlysningen samt ansökningskriterierna hittar du hos
 KSLA. 

Tandem Forest Values is a bilateral forest research project that was established in 2017 as Sweden’s official centenary gift to Finland. The project is a starting point for a deeper cooperation within forestial and forest industrial research between the two countries. The gift comprises of 12 postdoc positions, each worth 2 million SEK. The calls for applications are administrated by KSLA, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. More information on the calls and application criteria can be found at the KSLA website (in English).

SKOGENS FRAMTID ÄR VÅRA LÄNDERS FRAMTID!

H.M. Kung Carl XVI Gustaf H.M. Kung Carl XVI Gustaf

Med formuleringen ”skogens framtid är våra länders framtid” presenterade H.M. Konungen Carl XVI Gustaf gåvan Tandem Forest Values till Finlands president Sauli Niinistö i Helsingfors den 1 juni 2017.
 
Namnet Tandem Forest Values syftar på att Sverige och Finland i tandem, tillsammans i ett par, ska tillvara ta skogens värde genom gemensam forskning och kunskap. Projektet är ett uttryck för partnerskap med blicken riktad mot framtiden.
 

SVERIGE OCH FINLAND ÄR TVÅ STORA SKOGSNATIONER
Sverige och Finland kännetecknas båda av stora arealer av skog och en betydelsefull skogsindustri. Skogen och skogsnäringen påverkar stora delar av ländernas landsbygd och samhällsekonomi. Jämfört med Sverige har skogen en än mer central roll i Finland; både identitetsmässigt och ekonomiskt. I förhållande till övriga länder i Europa är Sverige och Finland dominerande som skogsnationer.
 
Trots att Sverige och Finland tillsammans har mindre än 2 % av världens skogstillgångar, så svarar de ändå för närmare 10 % av produktionen av världens skogsrelaterade produkter. Båda länderna arbetar ambitiöst med nationella skogsprogram där fokus ligger på den framväxande bioekonomin, ett fossilfritt samhälle samt att ytterligare utveckla skogssektorn i vid mening.

ETT STARTSKOTT FÖR BILATERAL SKOGSFORSKNING
Med ökade anspråk på skogen ökar också komplexiteten i avvägningarna om hur skogsresurserna bäst ska användas och vilka nya skogsindustriella produkter och processer som behöver utvecklas. Det i sig ökar behovet av tvärvetenskaplig kunskap och forskning.

Det pågår redan idag forskning inom skogssektorn i Sverige och Finland. Forskning som finansieras av både statliga och privata medel och som utförs inom universitet och institut.  Tillsammans kan Sverige och Finland med förenade insatser lyfta fram den spetsforskning som är nödvändig för att möta de framtida utmaningarna.
 
FINANSIÄRER OCH INITIATIVTAGARE UNDER PAROLLEN TILLSAMMANS
Tandem Forest Values är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer. Regering finansierar hälften av gåvan genom forskningsrådet Formas, Övrig finansiering sker av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm.
 
Initiativet har utvecklats av
Kulturfonden för Sverige och Finland via sitt projektkontor Tandem i Stockholm.
 
Utgångspunkten för fondens initiativ var ordet tillsammans, vilket även var ledordet i Finlands 100-årsjubileum. Det gäller inte endast det bilaterala upplägget av forskartjänsterna, utan även finansieringen. Chris Heister, ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland, vid startseminariet av projektet den 26 oktober 2017: ”Vi tycker det är oerhört betydelsefullt att regeringen, tillsammans med privata finansiärer, kan bidra till ett så viktigt framtidsprojekt som Tandem Forest Values”.
 

OM TANDEM FOREST VALUES

Tandem Forest Values har nu nått nästa skede och tolv projekt har utsatt med start under hösten 2018. 

Hela 72 forskningsansökningar imkom , många av synnerligen god kvalitet. Utmaningen för de internationella beredningsgrupperna blev stor, men slutligen beviljades 12 samarbetsprojekt inom områdena Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018.

– Fantastiskt roligt att intresset är så stort, säger Chris Heister, ordförande i Kulturfonden för Sverige, och menar att detta kan bli startskotten för ett mer långsiktigt bilateralt forskningssamarbete på de skogliga och skogsindustriella områdena.

Läs hela inlägget »

Nordisk Papper och Massa: Sverige och Finland ska agera i tandem inom skogsindustrin

Ingen kan väl ha missat att Finland firat 100 år som självständig nation i år. Sveriges gåva till grannlandet på hundraårsdagen var något mer än bara en symbolisk gest. Det är ett bilateralt samarbete med en budget på 25 miljoner kronor, ”Tandem for forest values”, kring skoglig och skogsindustriell forskning som kan gagna Sverige lika mycket som Finland.
 

Läs hela inlägget »

Skogsindustrierna: Gemensamt projekt för skogen förenar Sverige och Finland

Med anledning av att Finland i år firar 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige; en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av tolv nya post-doktorala forskartjänster. Projektet har fått namnet Tandem Forest Values och ska främja innovation med fokus på skogsråvara. Satsningen ska även bidra till att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle.

Läs hela inlägget »

KSLA om startseminariet den 26 oktober 2017

Sverige och Finland har som varande EU:s skogsrikaste länder många gemensamma intressen. Det svensk-finska skogsforskningssamarbetet Tandem Forest Values ingår som en del av den gåva som Sverige överlämnat med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Den 26 oktober gick startskottet för projektet i form av ett seminarium hos KSLA.

Läs hela inlägget »

VARFÖR SKOGSFORSKNING OCH FINSK-SVENSKT SAMARBETE? 

Maria Wetterstrand, CEO Miltton Purpose

Esko Aho, Finlands tidigare statsminister

Chris Heister, fd landshövding 

ORGANISATION OCH UTLYSNINGEN

Tandem Forest Values administreras av KSLA som är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.
 

Projektet har en beredningsgrupp och gåvokommitté. Beredningsgruppen bedömer inkomna ansökningar och framlägger förslag till KSLA:s presidium som fattar det slutgiltiga beslutet. Sista ansökningsdag för forskartjänsterna är den 29 mars 2018. Mer information om utlysningen samt ansökningskriterierna hittar du hos KSLA (på engelska). 
 
Gåvokommittén följer satsningens genomförande och säkerställer att intentionerna uppnås. I gåvokommittén ingår Chris Heister (ordf), Kulturfonden för Sverige och Finland, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Karin Perhans, Formas, Anders Portin, Finska Forst-föreningen, Liisa Saarenmaa, Jord- och skogsbruksministeriet, Niklas von Weymarn, Metsä Fibre och Mats Wallenius, Kulturfonden för Sverige och Finland. 

TANDEM FOREST VALUES  26 OKTOBER 2017
Sammanfattning från seminariet den 26 oktober. Alla rättigheter tillhör Kulturfonden för Sverige och Finland 

BILDER FRÅN STARTSEMINARIET DEN 26 OKTOBER

loading...

Bilderna är fria att använda, men ange/The pictures are free to use, but state ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg.