kulturfonden för sverige och finland

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.Fonden delar ut projektbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar fonden egna projekt. Tandem driver dessa projekt i Sverige.

styrelse

Fondens arbete leds av en styrelse som består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen utses av respektive lands regering. Ledamöterna väljs för en period om tre kalenderår och för varje ledamot väljs en personlig suppleant. Regeringarna i Sverige och Finland utser också en av ledamöterna från vartdera landet att tjänstgöra vartannat år som ordförande och vartannat år som vice ordförande.
 
Under år 2017 är direktör Jan-Erik Enestam, Finland, ordförande och Stockholms läns landshövding Chris Heister vice ordförande. Styrelsen utser en grupp sakkunniga med uppgift att bedöma inkomna bidragsansökningar.


SVERIGE
Chris Heister, vice ordförande, landshövding Stockholms län
Suppleant: Martin Hårdstedt, professor
Nina Lundström, riksdagsledamot

Suppleant: Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot
Jarmo Lainio, professor
Suppleant: Pär Lager, CEO
FINLAND
Jan-Erik Enestam, direktör, ordförande

Suppleant: Juhana Vartiainen, riksdagsledamot


Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr
Suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor
Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot
Suppleant: Heli Järvinen, riksdagsledamot

 

sekretariat

Kulturfonden för Sverige och Finland har ett sekretariat i Sverige på Riddargatan i Stockholm och ett i Finland, på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, för vilket Kulturfonden för Sverige och Finland är huvudman.

Fonddirektör för det svenska utskottet är Mats Wallenius, även direktör för Tandem.  Anni Heikka är fondkoordinator och projektledare. 

Fonddirektör för det finska utskottet är Gunvor Kronman, även verkställande direktör på Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland. Administrativ chef är Satumari Hagelberg och fondkoordinator Salla Harju.


Sekretariatet i Sverige handlägger bidragsansökningar från sökande som är boende och/eller verksamma i Sverige, likaså handlägger sekretariatet i Finland bidragsansökningar från sökande som är boende och/eller verksamma i Finland.

kontakt

SEKRETARIATET I SVERIGE


Kulturfonden för Sverige och Finland

Riddargatan 13D

114 51 StockholmFONDDIREKTÖR Mats Wallenius, 
mats@kulturfonden.net 
+46 709 61 14 08FONDKOORDINATOR Anni Heikka

anni@kulturfonden.net
 +46 722 43 49 00 

SEKRETARIATET I FINLAND


Kulturfonden för Sverige och Finland

Hanaholmsstranden
5
FI-02100 Esbo


DIREKTÖR Gunvor Kronman

gunvor.kronman@hanaholmen.fiADMINISTRATIV CHEF Satumari Hagelberg

satumari.hagelberg@hanaholmen.fiFONDKOORDINATOR Salla Harju
salla.harju@hanaholmen.fi