tandem leadership

Tandem Leadership är ett tvärsektoriellt ledarskapsprogram för unga ledare från Sverige och Finland. Programmets syfte är att skapa en föryngring och förnyelse av de traditionellt starka personliga banden mellan Sverige och Finland, som utvecklats av tidigare generationers ledare. Fokus ligger på att förbereda kommande ledare för de gemensamma utmaningar som länderna står inför, genom att stimulera till ett ökat bilateralt samarbete mellan olika samhällsområden. 
 


Tandem Leadership skiljer sig från andra ledarskapsprogram genom sin mix av unga verksamma ledare från olika samhällsområden, framförallt från näringsliv, politik och forskning, samt att det tar avstamp i två länders gemensamma utmaningar och möjligheter i framtiden.

Programverksamheten startade 2013 och är nu inne på sitt femte år. Årets deltagare har sin sista träff i slutet av oktober, därefter kommer sammanlagt 100 personer ha genomgått den årslånga utbildningen. Att överföra kontakter och intresse för ett fortsatt bilateralt samarbete hos en kommande generation av ledare är ett långsiktigt arbete. Det kräver dels en viss volym av personer, dels en uthållighet i att hålla kontakterna vid liv. Inledningsvis görs det inte av sig själv, utan det behövs ett särskilt program enligt det som Tandem Leadership har utvecklat. 

Programupplägg
Tandem Leadership bygger på att skapa nya nätverk mellan ländernas kommande ledare. Under ett års tid träffas deltagarna under tre stycken tvådagarsträffar. Träffarna hålls alternerande i Sverige och i Finland. Under träffarna tar deltagarna del av diskussioner med framstående talare som via sina egna upplevelser förmedlar en komparativ bilateral synvinkel på det valda ämnet. Bland talarna finns bland annat tidigare statsminister Göran Persson, tidigare statsminister Esko Aho, Senior Advisor Sara Öhrvall och professor Soki Choi.

Deltagarna har också haft möjlighet att diskutera ledarskapsfrågor med H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Kronprinsessans positiva intryck av mötet med gruppen ledde sedan till att deltagarna även träffade kungaparet i samband med deras statsbesök i Finland i mars 2015. 

För att ytterligare stärka nätverken och effektiviteten i programmet, indelas deltagarna i grupper som under året arbetar med en särskild uppgift. Detta sporrar deltagarna till att hålla kontakt mellan träffarna och det ökar kontakten mellan deltagarna. Vid årets sista träff får deltagarna, inför en expertjury, presentera lösningar på givna ämnen som de behandlat i arbetsgrupperna. Uppgiften baseras på vilken nytta Finland och Sverige har av ett starkare samarbete i framtiden.
Träffarna modereras av före detta språkrör Maria Wetterstrand, som med sina politiska erfarenheter och relationerna mellan Sverige och Finland, utgör en stor tillgång för deltagarna. Wetterstrand, som varit med sedan starten 2013, är mycket engagerad i programmet.

Programmet är kostnadsfritt för deltagarna. I utbyte förväntas de delta vid samtliga träffar och göra sitt yttersta för att engagera sig i programmet och knyta nya kontakter. Utöver det förutsätts även att de ställer upp med sin expertis och sitt nätverk när de blir tillfrågade.

Deltagare och rekrytering
Varje år handplockas tio personer från respektive land som får delta. Deltagarna kommer primärt från politik, akademi och näringsliv, men inkluderar även representanter från media och offentlig sektor. Kravet är att de redan uppnått en ledande ställning inom sitt område, eller att de förutspås att göra det i framtiden. Deltagarna är mellan ca 25-35 år.
Stor vikt läggs på rekryteringen av deltagarna. Inför programstarten sker ett aktivt arbete för att inhämta förslag på lämpliga deltagare. Syftet är att skapa en bra kombination av sektorsfördelning, könsfördelning, geografisk spridning, politisk tillhörighet och kulturellt mångfald. Målet är att skapa en atmosfär där personer med vitt skilda åsikter och bakgrunder finner ett gemensamt intresse i det svensk-finska samarbetet. För att ytterligare förstärka programmets bredd genomförs det på engelska. Därmed möjliggörs en rekrytering i Finland oavhängigt deltagarnas språkkunskaper i svenska. 

Alumniverksamhet
För att stärka och uppmuntra det samarbetskapital som byggts upp, inbjuds deltagarna efter programmets avslut till Tandem Leadership’s alumniverksamhet. Vid årliga trä ar får deltagarna möjlighet att trä a delta- garna från tidigare årskullar och bredda sitt nätverk och sina perspektiv ytterligare. 2016 anordnades även en välbesökt alumniträff i Helsingfors dit samtliga årskullars deltagare bjöds in för nätverkande och diskussion med Nobels fredspristagare och f.d. president Martti Ahtisaari.

Programmet har ända från början fått oerhört positiv feedback: ”Jag är otroligt glad och tacksam över att jag fått möjlighet att vara en av tio svenska deltagare, som under ett år fått lära känna tio nska framtida ledare. Det blir garanterat mer Finland framöver! ” skriver en av deltagarna. ”För oss har upplevelsen varit ovärderlig!” 

 

Läs mer om programmet och anmäl intresse för att delta på www.tandemleadership.se