tandem leadership


Tandem Leadership är ett tvärsektoriellt ledarskapsprogram för unga ledare från Sverige och Finland i åldern 25–35. Deltagarna kommer primärt från akademi, politik och näringsliv, men inkluderar även representanter från andra sektorer i samhället. Programmets syfte är bygga upp en ökad samverkan mellan de representerade sektorerna samt att skapa en föryngring och en förnyelse av de personliga banden mellan de två länderna. 

När konkurrensen hårdnar och informationsflödet ökar, blir behovet av ett större kontaktnät allt viktigare. Allt fler ser organiserade nätverk som en stor resurs där de får stöd i både sitt eget och organisationens utvecklingsarbete. Tandem Leadership tar fasta på detta och skapar nya nätverk och samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Finlands kommande ledare inom flera olika sektorer.

Programverksamhet
Genom välorganiserade nätverksträffar bygger Tandem Leadership skapar en föryngring och förnyelse av de personliga banden mellan länderna. Programträffarna uppmärksammar ländernas gemensamma utmaningar och sporrar till bilateral samverkan och förbättrad problemlösning mellan olika samhällsområden.Programverksamheten startade 2013 och är nu inne på sitt sjätte år, vid årets slut har totalt 120 personer ha genomgått den årslånga programmet.
 
Varje år rekryteras tio personer i åldern 25 - 35 från vartdera landet och träffas för att diskutera, lära av varandra och arbeta tillsammans under tre stycken tvådagarsträffar. Deltagarna är redan ledande inom sina sektorer eller förutspås att bli det i framtiden. Enligt tidigare projektchef Jessica Melin Hirschfeldt, så är en av programmets styrkor det faktum att deltagarna kommer från olika bakgrunder och har erfarenhet från flera olika verksamhetsområden. Den samlade erfarenheten bland deltagarna blir då väldigt stor och detta i sig bidrar till att deltagarna får ett bredare samhällsperspektiv och djupare insikt inom områden där de själva inte är verksamma.
 
Programmet erbjuder även diskussioner med framstående talare som via sina egna upplevelser förmedlar en komparativ bilateral synvinkel på det aktuella ämnet. Bland talarna finns bland annat Co-founder Stina Bergfors, President för the European Institute of Peace, Pekka Haavisto, CEO Allison Kirkby och tidigare statminister Göran Persson. Moderator för Tandem Leadership är Maria Wetterstrand, som med sin breda erfarenhet och kunskap om de båda länderna, bidrar till programmets framgång.

Alumniverksamhet
För att stärka och uppmuntra det samarbetskapital som byggts upp, inbjuds deltagarna efter programmets avslut till Tandem Leadership’s alumniverksamhet. Vid årliga träffar får deltagarna möjlighet att träffa deltagarna från tidigare årskullar och bredda sitt nätverk och sina perspektiv ytterligare. 

Programmet har ända från början fått oerhört positiv feedback: ”Jag är otroligt glad och tacksam över att jag fått möjlighet att vara en av tio svenska deltagare, som under ett år fått lära känna tio finska framtida ledare. Det blir garanterat mer Finland framöver! ” skriver en av deltagarna. ”För oss har upplevelsen varit ovärderlig!” 

 

Läs mer om programmet och anmäl intresse för att delta på www.tandemleadership.se