Skogsindustrierna: Gemensamt projekt för skogen förenar Sverige och Finland

Med anledning av att Finland i år firar 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige; en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av tolv nya post-doktorala forskartjänster. Projektet har fått namnet Tandem Forest Values och ska främja innovation med fokus på skogsråvara. Satsningen ska även bidra till att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle.

Den 26 oktober träffades politiker, näringsliv och akademi från både Finland och Sverige på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm. Anledningen var startskottet för det forskningssamarbete som nu påbörjats mellan de två skogliga nationerna.

-Skogen har vi gemensamt - en mäktig bro mellan två länder. Låt oss använda bron och förena våra krafter och verka för en positiv och hållbar utveckling för framtiden, inledde Hans Majestät Kung Carl Gustaf.

Framtidsvisionen
Finland har redan ett nationellt skogsprogram på plats och i Sverige arbetas det intensivt med att ta fram detta i bred samverkan med olika intressenter kring skogen. Skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och leda utvecklingen av en växande bioekonomi. Nyckelfrågor blir att säkra ett hållbart uttag av skogsråvara och säkerställa biologisk mångfald och sociala värden. Skogsprogrammet ska öka tillgången på nationella biobaserade alternativ och tillvarata nya innovationer på ett bättre sätt. Programmet ska även planera för hur Sverige kan möta den ökande globala efterfrågan på fossilfria produkter.

- Sverige och Finland ligger mycket långt framme när det gäller forskning och innovation inom skogsnäringen. Syftet med presenten är att vi ska nå en utökad samverkan inom forskningen mellan de båda länderna så att vi kan bli ännu starkare tillsammans, och de tolv forskartjänsterna är en bra början. Satsningen visar också på att det är viktigt att politiken och det privata näringslivet kan agera gemensamt när det gäller långsiktiga forskningssatsningar. För att klara övergången till det fossilfria samhället är skogsnäringen en förutsättning och då behövs mer forskning om skog och skogsindustriella produkter. Små länder kan inte vara bäst i allt, men när det kommer till cirkulär ekonomi på skogsråvara kan vi vara det, kommenterade Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna. 

Initiativtagare
Bakom initiativet står Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem. Satsningen finansieras till hälften av Sveriges regering och till hälften av privata finansiärer. De privata finansiärerna är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungliga skogs- och lantbruksakademin, samt regeringskansliet. Ett sekretariat för projektet har etablerats hos KSLA.

- Vi är tacksamma för presenten, det var den bästa vi kunnat få. Både Finland och Sverige är starka skogsnationer. Vi är även starka kunskapsnationer som toppar listorna för världens främsta innovationsländer. Men nästan alla våra konkurrenter - Japan, Kanada, USA, Kina, Tyskland - har större resurser än vi och det är nödvändigt att vi ökar insatserna och samarbetar. Vi har en stark forskningsbas som ligger till grund och som möjliggör utveckling inom området, sa Tuula Teeri, rektor Aalto universitet och tillträdande vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Dagen avslutades med en gemensam skål för de två ländernas påbörjade forskningssamarbete.

Källa: Skogsindustrierna